Continue

Praat mar Frysk!

Suprise Poetry for “Praat mar Frysk” and Frisian TV.

  • Tai op ‘e klaai

  • Fryske Muzyk yn Eastenryk

  • Us DieretĂșn